مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

فناور گرامی ایده ها و چالش های خود را ثبت نمایید .

فرم ثبت ایده فرم ثبت چالش