مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

دعوت به همکاری با مرکز نوآوری گرونیدا

مرکز نوآوری گرونیدا از تمامی متخصصان دانشگاهی و صنعتی که تمایل به همکاری با این مرکز در قالب منتور یا مشاور برای فناوران و ایده های پذیرش شده دارند، دعوت به عمل می آورد تا با پر کردن فرم زیر تمایل خود در این زمینه را اعلام نمایند.

متخصص(Required)
آدرس(Required)
Max. file size: 256 MB.