مرکز نوآوری گرونیدا - تجاری سازی ایده و چالش در صنعت غذا نوشیدنی و غذا دارو کشاورزی

مرکز نوآوری گرونیدا حامی استارتاپ فود کاپ شد.

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
تاریخ برگزاری : 1402/09/02
رویداد فود کاپ
5/5
مرکز نوآوری گرونیدا حامی استارتاپ فود کاپ شد. تاریخ برگزاری:1402/09/02
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
فیلم های مرتبط